പേജുകള്‍‌

2015, ജൂലൈ 17, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കഴുത്ത് വേദനയും കാരണങ്ങളും

ഇക്കാലത്ത്  സാധാരണയായി കണ്ടു വരുന്ന ഒരു രോഗം ആണ് കഴുത് വേദന അല്ലെങ്കിൽ തോള് വേദന. പണ്ടൊക്കെ മധ്യവയസ്കരിൽ മാത്രം കണ്ടു വന്നിരുന്ന ഈ അവസ്ഥ ഇന്നു ചെറുപ്പക്കാരിൽ പോലും കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് . ഇതിനു പ്രധാനമായുള്ള ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ജോലി സംസ്കാരം ശരീരം അനങ്ങി പണി എടുക്കുനതിൽ നിന്നും മാറി ഇരുന്നു പണി എടുക്കുനതിലെക്ക് മാറി എന്നതാണ് . കംപുട്ടെരിലേക്ക് നോക്കിയുള്ള ഇരുപ്പ് കഴുത്തിന്റെ ആയാസം കൂട്ടുകയും അത് പിന്നീട് കഴുത്ത് വേദനയ്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്


കഴുത്ത് വേദനയ്ക് പ്രധാനമായും ഉള്ള കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്


  • കഴുത്തിന്‌ ഉണ്ടാവുന്ന ആഘാതം 
  • മോശപെട്ട ശാരീരികനില 
  • ട്യൂമറുകൾ 
  • പേശി വലിവ് 
  • ഡിസ്ക് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ 
  • കഴുത്തിനു ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കുകൾ 


താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങള്ക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീരച്ചയായും ഒരു അസ്ഥി രോഗ വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപികേണ്ടതാണ്


  • കഴുത്തിൽ തരിപ്പ് അനുഭവപെടുക 
  • കഴുത്തിനു ബലമില്ലാത്ത പോലെ തോന്നുക 
  • ഭക്ഷണം ഇറക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപെടുക 
  • കഴുത്തിൽ കഴല ഉണ്ടാകുക 
നിങ്ങൾക്ക് കഴുത്തു വേദനയ്ക് ശാശ്വത പരിഹാരം വേണമെങ്കിൽ ഫലപ്രദമായ ചികിത്സയ്ക് ആയി ഞങ്ങളെ ബന്ധപെടവുന്നതാണ് . അസ്ഥി ,സന്ധി ചികിത്സാ രംഗത്ത് വര്ഷങ്ങളുടെ അനുഭവ സമ്പത്ത് ഉള്ള, അമൃത ഹൊസ്പിറ്റലിലെ (AIMS) മുതിർന്ന അസ്ഥിരോഗ വിദഗ്ദ്ധനും ആയ  Dr.മോഹന്റെ വൈദ്യ സഹായം നിങ്ങള്ക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് .
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ